home
  • Slides

  • Slides

  • Slides

Code Good Governance

Breed blok

Het uitgangspunt
"Good Governance is onderdeel van onze missie en doelstelling"

Onze missie en doelstelling kan worden omschreven als: Goed bestuurder zijn en zorgen voor de uitkering voor de maatschapvisser als deze arbeidsongeschikt raakt.


Openheid en vertrouwen
Het SFM kent een open cultuur. Wat gevraagd wordt doen wij. Dat behoort ook bij de maatschapvisserij met een cultuur gebaseerd op wederzijds vertrouwen tussen het SFM en de maatschapvisser.

Wij zijn een kleine verzekeraar met ongeveer 1.150 actieve maatschapvissers als leden.

Het is een vanzelfsprekendheid dat de interne Governancecode werkbaar moet zijn en recht doet aan de missie en doelstellingen, de cultuur en de omvang van het SFM. Met dit in het achterhoofd is deze code opgesteld.

Bestuurlijke structuur
Het SFM is een kleine verzekeraar. De voorzieningen die het SFM aan de maatschapvisser biedt, zijn beperkt tot uitkering bij arbeidsongeschiktheid in het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid alsmede de jaren daarna.

Gezien de steeds strengere eisen die toezichthouders stellen aan financiële instellingen inzake transparantie in de bedrijfsvoering en getrapte interne beleidsuitvoering- en toezicht, is in nauwe samenwerking met De Nederlandsche Bank de bestuurlijke structuur in 2014 aangepast. Per 1 juli 2014 zijn binnen het SFM van toepassing, naast de Algemene Vergadering, een directie, een Raad van Commissarissen (RvC) en een Raad van Advies (RvA). Jaarlijks leggen deze organen verantwoording af aan de Algemene Vergadering.

Risico: zeker aandacht, geen commissie
Het instellen van een aparte risicocommissie is niet noodzakelijk. De risico's waarmee het SFM wordt geconfronteerd zijn overzichtelijk. Directie, RvC en RvA zijn zich terdege bewust van de risico's binnen en voor het SFM en het belang van permanente aandacht hiervoor.

Alle leden van directie, RvC en RvA zijn ervaringsdeskundigen. Alle benodigde kennis ten behoeve van de invulling van de functie, wordt geput uit de dagelijkse praktijk en de ervaring.

Vanuit het sterke verantwoordelijkheidsbesef houden zij zich op de hoogte van zaken welke voor het SFM en de invulling van hun functie van belang en invloed kunnen zijn.

Behalve kwantitatief is er, gezien de specifieke doelgroep van het SFM, tevens sprake van een kwalitatief goede vertegenwoordiging van de leden binnen de genoemde bestuurlijke organen van het SFM.

Kortom, de bezetting is daarmee volledig in overeenstemming met die van het product en de markt waarbinnen het SFM opereert.

Dagelijkse leiding
De dagelijkse leiding is in handen van de directie SFM. Aan het kennis- en ervaringsniveau van de directie worden voor de organisatie SFM relevante eisen gesteld. Er is immer sprake van bewezen ervaringsdeskundigheid. RvC en RvA treden op als klankbord voor de directie en zien toe op de correcte uitvoering van beleid en het functioneren van de directie.

De directie vergadert gemiddeld 4 keer per jaar met de RvC en ten minste 2 x per jaar gecombineerd met RvC en RvA. Bij de vergaderingen komen gestructureerd alle zaken aan de orde welke voor de financiële, operationele en beleidsmatige bedrijfsvoering van belang zijn of kunnen zijn.

Vanuit eerder genoemde openheid zijn de vergaderingen van de directie met de RvC vrij toegankelijk voor leden van de RvA.

Geheel volgens de traditie van het SFM vullen de leden van directie, RvC en RvA elkaar aan in kennis en meningsvorming tijdens de vergaderingen. De betrokkenheid bij het reilen en zeilen van de organisatie is groot waarbij de belangen van de maatschapvisser altijd voorop staan.

Risicomanagement- en beheer
De risico's zijn even overzichtelijk als de organisatie

Risicomanagement- en beheer kan niet los gezien worden van de omvang van de organisatieSFM, haar producten en de positie die het SFM bekleedt binnen de maatschapvisserij.

Voor allen geldt dat zij klein en overzichtelijk zijn en, behoudens ontwikkelingen binnen de maatschapvisserij zelf, nauwelijks verder beïnvloed worden door externe factoren.

Dekking ruim voldoende
Voor het uitkeringsrisico in het eerste jaar bestaat ruim voldoende dekking. Vrijwillig wordt een extra buffer aangehouden boven het door De Nederlandsche Bank vereiste solvabiliteitskapitaal. Bovendien wordt bij een exploitatietekort middels premie-naverrekening dit tekort aangevuld. De risico's van overlijden en ongeval zijn verzekerd op de markt.

Voor het meerjarig risico is er een overeenkomst met een solide Nederlandse verzekeringsmaatschappij. Het SFM is gevrijwaard van lasten indien deze maatschappij niet aan haar verplichtingen kan voldoen.

Risico's zijn permanent in beeld maar behoeven geen specifieke extra aandacht
Risicomanagement- en beheer vormen structureel onderdeel van de besprekingen. De jaarlijkse besluitvorming rond de begroting, de premievaststelling en -verrekening is in dit kader ruimschoots afdoende. Indien aanleiding bestaat om premies te herzien, sturen directie, RvC en RvA direct bij. Hiermee scharen de leden van genoemde organen zich impliciet en integraal achter het te voeren risicobeleid.

Ontwikkelen van producten
Gezien de positie van het SFM en de wetmatige verankering, zijn de mogelijkheden tot het ontwikkelen van nieuwe producten voor het SFM vrijwel nihil.

In voorkomend geval wordt aan de basis uitgebreid aandacht geschonken aan de risico-aspecten.

Vooralsnog is gezien de bijzondere positie van het SFM, tot op heden afgezien van de introductie van nieuwe producten of het benaderen van andere doelgroepen dan de maatschapvissers.

Controle
Respect en vertrouwen

Binnen het SFM of op het SFM heeft nooit controle plaatsgevonden gebaseerd op wantrouwen.

De leden van directie, RvC en RvA beschouwen het als een voorrecht dat de leden sedert 1971 onverkort vertrouwen in de organisatie stellen. Directie, RvC en RvA beschouwen het derhalve als hun plicht om dit vertrouwen te borgen en onverkort gehandhaafd te zien blijven.

Om deze reden zijn, naast de eigen interne verantwoordelijkheid, de controletaken specifiek toegewezen aan twee accountantspraktijken op een dusdanige wijze dat de adviserende rol van de accountant geheel los staat van de formele accountantscontrole.

Er is een compliance officer welke onder andere toezicht houdt op:

- naleving van wet- en regelgeving;
- de financiële informatieverstrekking;
- de naleving van aanbevelingen van de externe accountant en de toezichthouders AFM en DNB;
- de relatie met de adviserend- en extern accountant.

De compliance officer voert deze taken uit. Waar nodig in samenwerking met de adviserend- en de externe accountant.

Specifieke (werk)contacten met de adviserend- en de externe accountant zijn onderdeel van de taakstelling van de directie van het SFM.

De werkzaamheden in dit kader worden tweemaal per jaar uitgevoerd. Door de compliance officer wordt gerapporteerd aan de directeur en de RvC alsmede in voorkomend geval aan de RvA en de Algemene Vergadering.

Van de compliance activiteiten wordt melding gemaakt in het jaarverslag.

Communicatie
Open communicatie draagt bij aan en versterkt het vertrouwen

In het jaarverslag wordt melding gemaakt van alle activiteiten binnen het SFM en de toepassing van de code. Het SFM kent een eigen website.

Moreel-ethische verklaring
"Wij zijn een onderlinge verzekeraar en handelen in al ons doen en laten integer en zorgvuldig. Het ledenbelang staat bij ons voorop. In onze statuten is dat vastgelegd. We houden daarbij zeer wel rekening met de belangen van anderen en met vooral die van de (lokale) samenleving waarvan wij onderdeel uitmaken. Wij kennen goed onze rol, betekenis en verantwoordelijkheid voor de samenleving.
Wij houden ons aan wet- en regelgeving en voor onderlinge verzekeraars geldende codes. Gegevens worden uiterst vertrouwelijk behandeld. Onze verzekeringskennis en voorlichting is goed en staat volledig in dienst van uw belang als maatschapvisser.
Als onderlinge verzekeraar leggen wij verantwoording af aan onze leden en samenleving. Wij stellen ons hierbij open en toetsbaar op. We spannen ons in om het vertrouwen in het verzekeringswezen te behouden en te bevorderen."

Deze verklaring is door alle betrokkenen ondertekend.

Verder stellen wij alles in het werk om de leden van het SFM snel, zorgvuldig en volledig van informatie te voorzien welke voor hen van belang is.

Vragen en verzoeken van de leden worden altijd serieus in behandeling genomen en altijd zo snel mogelijk beantwoord.

Bedrijfsvoering en bekostiging
Klein maar efficiënt

Het SFM is niet alleen een kleine verzekeraar maar heeft ook een vanzelfsprekende organisatie afgestemd op de omvang van het ledenbestand.

Als directie, RvC en RvA nemen wij onze verantwoordelijkheid door er voor te zorgen dat er afdoende facilitaire- en personele voorzieningen beschikbaar zijn zodat onze medewerkers hun werkzaamheden ten behoeve van onze leden naar behoren kunnen uitvoeren.

Samen met onze medewerkers streven wij er naar om de kosten en overige administratieve lasten voor de leden van het SFM zo laag mogelijk te houden.
© 2023 - pinsite.nl - sitemap - privacystatement/AVG